20 Sifat Wajib Allah yang Perlu Anda Ketahui

NKRIKU.COM – Sudah menjadi kewajiban bagi setiap Muslim untuk mengetahui dan mempercayai sifat wajib Allah SWT. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk cerminan seorang hamba yang baik.

Tentunya anda semua sudah sangat akrab dengan istilah Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang totalnya ada 99. Namun, perlu anda ketahui bahwa selain Asmaul Husna ada terdapat 20 sifat wajib Allah yang perlu diketahui oleh seorang muslim.

Berikut adalah ulasan tentang 20 sifat wajib Allah yang perlu anda ketahui!

20 Sifat Wajib Allah

Baca Juga:
Sifat-sifat Malaikat yang Penting untuk Diketahui

Mengutip dalam berbagai sumber, berikut adalah 20 sifat wajib Allah yang tertulis dalam ayat-ayat suci Al-Quran:

1.       Wujud

Sifat wajib Allah SWT adalah wujud. Wujud artinya Allah SWT merupakan zat yang pasti ada. Allah SWT adalah zat yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada siapa pun.

Sifat wujud pada Allah SWT tertulis dalam Alquran Surat As-Sajdah ayat 4 yang artinya:

“Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Tidak ada bagi kamu selain dari pada-Nya seorang penolong pun dan tidak (pula) seorang pemberi syafa’at. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?”

Baca Juga:
Ketahui 6 Ciri-ciri Golongan Orang Beriman Pada Sifat Jaiz Allah SWT

2.       Qidam

Sifat wajib Allah yang kedua adalah Qidam yang artinnya terdahulu, sifat ini dijelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 3 yang artinya:

Dialah Yang Awal dan Yang Akhir Yang Zhahir dan Yang Bathin; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”

3.       Baqa

Baqa’ berarti kekal atau abadi. Allah Maha Kekal, Dia tidak akan bisa punah atau mati.

Sifat baqa’ pada Allah SWT tertulis dalam Alquran Surat Ar-Rahman ayat 26-27 yang artinya:

“Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.”

4.       Mukhalafatu Lil Hawaditsi

Mukholafatul lilhawaditsi berarti berbeda dengan makhluk ciptaan-Nya. Allah SWT adalah Zat Yang Maha Sempurna dan tak ada satu pun makhluk di dunia yang menyerupai Allah.

5.       Qiyamuhu Binafsihi

Qiyamuhu Binafsihi artinya berdiri sendiri. Sifat Allah ini tertulis dalam Surat Al-Isra ayat 111 yang artinya:

“Dan katakanlah: ‘Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.”

Berita Populer  Arti dari Asmaul Husna Mulai Ar Rahman hingga As Shabuur

6.       Wahdaniyah

Sifat wahdaniyah yang berarti tunggal atau esa. Allah SWT bersifat tunggal karena Dia tak memiliki sekutu, hal ini diterangkan melalui surat Al-Ikhlas ayat 1 yang artinya:

“Katakanlah: ‘Dialah Allah, Yang Maha Esa.”

7.       Qudrat

Qudrat artinya berkuasa, sifat Allah ini dijelaskan melalui surat Al-Baqarah ayat 20 yang artinya:

“Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.”

8.       Iradat

Sifat wajib Allah SWT selanjutnya, yakni iradat. Iradat berarti berkehendak. Jika Allah SWT telah berkehendak atas sesuatu, maka tak ada yang tak mungkin terjadi dan tak ada pula yang mampu mencegahnya.

Sifat ini tertuang dalam surat Hud ayat 107 yang artinya:

“mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.”

9.       Ilmun

‘Ilmun berarti mengetahui atas segala sesuatu. Allah SWT mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak hingga yang tidak tampak oleh mata manusia.

Sifat ‘ilmun pada Allah SWT tertulis dalam Alquran Surat Qaf ayat 16 yang artinya:

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.”

10.   Hayat

Hayat memiliki arti maha hidup atau kekal, sifat ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang artinya:

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

11.   Sam’un

Allah SWT memiliki sifat sam’un atau yang berarti Maha Mendengar. Allah SWT adalah Zat Yang Maha Mendengar segala sesuatu yang ada di dunia ini.

Berita Populer  Ustad Toha Abrori: Tertipu 4 Hal ini Hidupmu akan Susah

Sifat ini dijelaskan dalam surat As-Syura ayat 11 dan Al-Maidah ayat 76 yang artinya:

“(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan

Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat.”

Dan

“Katakanlah: “Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat kepadamu dan tidak (pula) memberi manfaat?” Dan Allah-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

12.   Basar

Basar berarti maha melihat, artinya Allah melihat semua yang dilakukan oleh makhluk ciptaannya. Sifat ini dijelaskan melalui surat Al-Hujurat ayat 18 yang artinya:

Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan bumi. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

13.   Kalam

Kalam artinya berfirman, sifat allah ke-13 ini dijelaskan dalam surat Al-Araf ayat 143 yang artinya:

“Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) kepadanya.”

14.   Qadiran

Qadiran artinya Maha Kuasa, sifat ini dijelasan dalam surat Al-Baqarah ayat 20 yang artinya:

Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.”

15.   Muridan

Allah SWT memiliki sifat muridan yang berarti kehendak. Jika Allah SWT telah berkehendak, maka tak ada yang bisa menolak takdir tersebut.

Sifat muridan pada Allah SWT tertulis dalam Alquran Surat Hud ayat 107 yang berbunyi sebagai berikut:

“Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.”

16.   Aliman

Allah SWT memiliki sifat ‘aliman yang bermakna Maha Mengetahui.

Sifat ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 176 yang artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Berita Populer  20 Sifat Mustahil Bagi Allah, Beserta Artinya dari Adam hingga Abkama

17.   Hayyan

Hayyan artinya adalah Maha Hidup, sifat ini dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 58 yang artinya:

“Dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup (kekal) Yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji-Nya. Dan cukuplah Dia Maha Mengetahui dosa-dosa hamba-hamba-Nya.”

18.   Sami’an

Sifat sami’an yang berarti Maha Mendengar. Allah SWT Maha Mendengar semua ucapan, doa, dan permintaan kita.

Sifat Sami’an Allah diceritakan melalui surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

19.   Bashiran

Allah SWT memiliki sifat bashiran yang berarti Maha Melihat, sifat ini dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 18 yang artinya:

“Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan bumi. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

20.   Mutakkaliman

Sifat wajib Allah yang terakhir adalah Mutakkaliman. Mutakaliman dalam bahasa arab artinya berfirman atau berkata-kata. Sifat wajib mutakalliman berarti Allah SWT Maha berfirman atas segala rakhmatnya untuk alam semesta sebagi ciptaannya.

Sifat mutakalliman Allah SWT tertulis dalam Al-Quran surah An-Nisa 164 yang artinya:

Artinya: “Dan (Kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.”

Demikian adalah ulasan tentang 20 sifat wajib Allah yang perlu anda ketahui, semoga dapat memberikan wawasan pengetahuan baru sekaligus meningkatkan ketakwaan diri kita masing-masing.

Kontributor : Dhea Alif Fatikha

Berita Terbaru